Πιστώσεων - Credit Insurance

k5888323Η ασφάλιση πιστώσεων σάς προσφέρει εξασφάλιση στις δοσοληψίες με τους πελάτες σας στην εσωτερική αγορά ή το εξωτερικό.

Με την ασφάλιση πιστώσεων έχετε τη δυνατότητα να επεκτείνετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη δυνατή ελαχιστοποίηση του κινδύνου της μη πληρωμής.